islam4all Приложения

Loading...
Buku Iqra Lengkap (1-6) 1.0
islam4all
Buku Iqra Lengkap (1-6) Sebuah aplikasi digital yang amatbermanfaat buat kita semua. Aplikasi ini juga menyediakanpembelajaran lengkap iqra'. - Buku Iqra 1 - Buku iqra 2 - Buku Iqra3 - Buku Iqra 4 - Buku Iqra 5 - Buku Iqra 6 Nabi SAW bersabda:Daripada ‘Uqbah Bin ‘Amir r.a. menceritakan : Rasulullah S.A.Wkeluar dan kami berada di tempat duduk masjid yang beratap. Makabeliau bersabda: “Siapakah di antara kamu yang suka keluar di pagihari pada setiap hari menuju ke Buthan atau ‘Atiq, dan diamengambil darinya dua ekor unta yang gemuk dalam keadaan dia tidakmelakukan dosa dan tidak putus hubungan silaturrahim”. Kamimenjawab : “Kami suka demikian itu. Sabda Rasulullah S.A.W :“Kenapakah kamu tidak pergi ke masjid belajar atau membaca dua ayatAl Quran lebih baik dari dua ekor unta, tiga ayat lebih baik daritiga ekor, empat ayat lebih baik dari empat ekor unta demikianlahseterusnya mengikut bilangan ayatnya”. (Hadis Riwayat Muslim) Kinidengan adanya aplikasi ini, pembelajaran iqra anda menjadi lebihmudah dan hanya dihujung jari.. Semoga kita mendapat manfaat dariaplikasi ini.. Insyaa allah..
Ruqyah Syariah Perubatan Islam 2.0
islam4all
Ruqyah adalah suatu perubatan dengan membacakan jampi-jampi dansebenarnya sudah wujud semenjak zaman Jahilliah lagi. Kemudiansetelah ajaran Islam datang, Rasulullah s.a.w telah menetapkanRuqyah yang dibolehkan adalah Ruqyah yang mengikut Syariah Islamsahaja. Ruqyah Syariah adalah suatu perubatan dengan caramembacakan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Ruqyah Syariah dilakukan olehseorang muslim, baik untuk tujuan penjagaan dan perlindungan dirisendiri atau orang lain, daripada pengaruh buruk, pandangan matamanusia dan jin, pengaruh sihir, gangguan kejiwaan, dan berbagaipenyakit fizikal, kebatinan serta hati. Ruqyah adalah perubatanyang sudah ada di zaman Jahilliah dan ketika Muhammad s.a.w. diutusmenjadi Rasulullah, maka telah ditetapkanlah Ruqyah yang dibolehkandi dalam Islam. Allah telah menurunkan Surah Al-Falaq dan An-Naas,dan salah satu fungsinya adalah sebagai pencegahan dan terapi bagiorang beriman yang terkena sihir. Diriwayatkan oleh Aisyah bahawaRasulullah s.a.w. sentiasa membaca kedua surah tersebut danmeniupkannya pada kedua tapak tangannya, mengusapkan pada kepaladan wajah serta anggota badannya.
SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W. 2.0
islam4all
Segala puji bagi Allah yang mengutuskan para Rasul-Nya denganmembawa keterangan dan petunjuk. Tujuannya agar mereka mengeluarkanmanusia daripada kegelapan kepada cahaya, dan menunjukkan kepadamereka jalan Allah Yang Maha Agung lagi Terpuji. Selawat dan salamke atas sebaik-baik Rasul dan semulia-mulia pendakwah; SaidinaMuhammad s.a.w., penyudah segala rasul. Oleh itu Allah menjadikansirahnya sebagai contoh teladan kepada setiap mukmin dalam semuaaspek kehidupan mereka; kecil dan besar. Syariat yang dibawaBaginda juga adalah penyudah segala syariat. Oleh itu Allahmenjadikan risalah Baginda sebagai risalah yang paling sempurna,memenuhi keperluan manusia di pelbagai suasana dan zaman. Selawatdan salam ke atas Baginda s.a.w. dan para sahabatnya yang membawapetunjuk lagi berbakti; golongan yang diketahui Allah kesejahteraanfitrah, kebenaran aqidah dan keagungan pengorbanan mereka. Lantaranitu Allah memuliakan mereka melalui tanggungjawab menyampaikanrisalah Islam kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Merekasanggup mengalirkan darah dan meninggalkan tanah air demimemperjuangkan risalah Islam. Mereka melakukan semua itu sehinggaberjaya menunaikan tanggungjuwab yang diamanahkan, menyampaikanrisalah, memberikan nasihat kerana Allah dan Rasul-Nya. Merekamemiliki jasa kepada kemanusiaan yang tidak mampu digambarkan.Setiap orang Islam terhutang budi kepada mereka sehingga hariKiamat. Semoga keredhaan Allah menjadi milik mereka dan miliksesiapa sahaja yang menyintai mereka serta memperjuangkanpanji-panji dakwah selepas mereka sehingga hari kiamat.
Panduan Tajwid Lengkap 2.0
islam4all
HUKUM MEMPELAJARI ILMU TAJWID Hukum mempelajari ilmu tajwid adalahfardu kifayah. Mengamalkan bacaan al-Quran dengan bertajwid adalahfardu ‘ain bagi setiap Muslim yang mukallaf. Membaca al-Qurandengan bertajwid boleh dihuraikan dalam dua keadaan: 1) Membacaal-Quran dengan bertajwid pada kadar yang paling minimum iaitubacaannya tidak mengubah struktur perkataan atau merosakkanmaknanya. Hukumnya adalah fardu ‘ain. 2) Membaca al-Quran denganbertajwid iaitu dengan memelihara keseluruhan hukum-hukum tajwiddalam bacaan. Hukumnya wajib ke atas mereka yang mahir dengan ilmutajwid.
Tafsir Mimpi 2.0
islam4all
Tafsir mimpi menurut Islam: Imam Ibnu Sirin, dalam bukunya TafsirMimpi Menurut Islam, berkata: Tidak semua mimpi dapat ditafsirkanmakna yang terkandung didalamnya. Ada kalanya mimpi bagaikan anginlalu namun ada yang benar-benar menjadi kenyataan. Mimpi insan yangbertakwa merupakan perkhabaran yang akan berlaku, kerana Rasulullahtidak bermimpi melainkan mimpi baginda menjadi kenyataan. Sedangkanmimpi insan yang tidak beriman merupakan berita yang disebarkanoleh syaitan.
Al-Quran Juz Amma MP3 1.0
islam4all
Assalamualaikum..satu lagi aplikasi yang cukup bermanfaat untukkita semua. Juz Amma ( juzuk30 ) kini boleh dimainkan di telefonpintar anda walaupun ianya tiada sambungan internet.. Diantarasurah-surah yang terkandung didalam aplikasi AL-QURAN JUZ AMMA MP3; 78. Surah An-Naba’ (Berita Besar) 79. Surah An-Naazi’aat(Malaikat Yang Mencabut) 80. Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka) 81.Surah At-Takwiir (Menggulung) 82. Surah Al-Infitar (Terpecah &Terbelah) 83. Surah Al-Mutaffifiin (Golongan yang Curang) 84. SurahAl-Insyiqaaq (Terbelah) 85. Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang) 86.Surah At-Taariq (Pengunjung Malam) 87. Surah Al-A’laa (YangTertinggi) 88. Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa Menggelisahkan/HariPembalasan) 89. Surah Al-Fajr (Fajar / Sinar Mentari) 90. SurahAl-Balad (Negeri) 91. Surah Asy-Syams (Matahari) 92. Surah Al-Lail(Malam) 93. Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang / MatahariMeninggi) 94. Surah Al-Insyirah/An-Nasyrah (Melapangkan) 95. SurahAt-Tin (Buah Tin / Buah Ara) 96. Surah Al-‘Alaq (Segumpal Darah)97. Surah Al-Qadr (Kemuliaan) 98. Surah Al-Baiyinah (Bukti yangNyata) 99. Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan) 100. Surah Al-‘Aadiyaat(Yang Berlari Kencang) 101. Surah Al-Qari’ah (Hari Yang HingarBingar / Kiamat) 102. Surah At-Takathur (Bermegah-megah) 103. SurahAl-‘Asr (Masa) 104. Surah Al-Humazah (Pengumpat) 105. Surah Al-Fiil(Gajah) 106. Surah Quraisy (Kaum Quraisy) 107. Surah Al-Ma’un(Barangan Berguna) 108. Surah Al-Kauthar (Sungai Di Syurga) 109.Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir) 110. Surah An-Nasr (Pertolongan)111. Surah Al-Masad / Al-Lahab (Nyalaan Api) 112. Surah Al-Ikhlas(Tulus Ikhlas / Memurnikan Keesaan Allah) 113. Surah Al-Falaq(Waktu Subuh / Dinihari) 114. Surah An-Naas (Manusia) Aplikasi inijuga dilengkapi dengan: 1. Asma Ul Husna - 99 Nama Allah. 2. DoaTaubat 3. Ayatul Kursi 4. Doa Qunut Solat Subuh 5. Doa SayyidulIstighfar 6. Doa Selamat 7. Doa Sesudah Adzan 8. Selawat Nabi 9.Ayat 1000 Dinar 10. Doa Khatam Al-Quran Semoga kita sama-samamendapat manfaat dan juga barakah dari Allah swt. insyaallah.
Pustaka Ilmu 1.0
islam4all
Pustaka Ilmu merupakan himpunan pautan aplikasi islam dimana denganadanyaaplikasi seperti ini pengguna lebih mudah membuat pencarianaplikasi berkaitan ilmu islam.Demi kepuasan pengguna, aplikasi ini akan sentiasa dikemas kinidengan penambahanaplikasi ilmu yang terbaru..Semoga kita semua mendapat manfaat dariaplikasi ini danmendapat keberkatan dari ALLAH S.W.T...Insyaallah..
Kitab Fathul Baari 1.0
islam4all
Aplikasi Kitab Fathul Baari adalah salah satu kitab panduan khususkepada umat islam. Ia memuatkan 3 jilid lengkap. Semoga kitasama-sama mendapat manfaat dari aplikasi ini. Insyaallah.
Kitab Maulid Ad-Diba'i 1.0
islam4all
Satu karya mawlid yang masyhur dalam dunia Islam ialah Mawlid Diba’yang disusun oleh seorang ulama besar dan ahli hadits yaitu ImamWajihuddin Sayyid 'Abdurrahman bin Muhammad bin 'Umar bin 'Ali binYusuf bin Ahmad bin 'Umar ad- Diba`iy asy-Syaibani al-Yamaniaz-Zabidi asy-Syafi`I al-Hasani (yang dikenal dengan sebutan Ibnad-Daiba’I, ad-Daiba’ dalam bahasa Sudan artinya putih, yangmerupakan julukan kakeknya, Ibnu Yusuf). Beliau dilahirkan padahari ke-4 bulan Muharram tahun 866 H dan wafat hari Jumat 12 Rajabtahun 944 H (jadi, usia beliau sekitar 76 tahun). Beliau adalahseorang ulama hadits yang terkenal dan tidak ada bandingnya padamasa hayatnya. Beliau mengajar kitab Shohih Imam al-Bukhari lebihdari 100 kali khatam. Beliau mencapai derajat Hafidz dalam ilmuhadits, yaitu seorang yang menghafal 100,000 hadits lengkap dengansanadnya. Setiap hari beliau mengajar hadits dari masjid ke masjid.Di antara guru-gurunya ialah Imam al-Hafiz as-Sakhawi, Imam IbnuZiyad, Imam Jamaluddin Muhammad bin Ismail, mufti Zabid, Imamal-Hafiz Tahir bin Husain al-Ahdal dan banyak lagi. Selain itu,beliau juga seorang muarrikh, yakni ahli sejarah yang terkenal.Beberapa di antara sekian banyak kitab karangannya ialah: Taisirul Wusul ila Jaami`il Usul min Haditsir Rasul; kitab yangmengandung himpunan hadits yang dinukil dari kitab hadits yang 6. Tamyeezu at-Thoyyib min al-Khabith mimma Yaduru 'ala AlsinatinNaasi minal Hadits; sebuah kitab yang membedakan hadits sahihdengan yang lainnya (seperti dhaif dan maudhu).  Qurratul 'Uyun fiAkhbaril Yaman al-Maimun.  Bughyatul Mustafid fi akhbar madinatZabid.  Fadhail Ahl al-Yaman. Beliau seorang yang jujur, lemahlembut tutur katanya dan indah bahasanya. Dalam bidang fiqh, beliaubermadzhab Syafi’i. dan banyak hal yang bisa dijadikan bukti bahwabeliau adalah termasuk golongan Ahlussunnah Waljama’ah (Sunni),salah satunya adalah kecintaan dan penghormatannya kepadaRasulullah saw., Ahlul Bayt, serta para Shahabat Rasulillah.Wallaahu a’lam
Buku Resepi Istimewa 1.0
islam4all
Buku Resepi Istimewa adalah aplikasi resepi digital bagi memudahkanpengguna merujuk resepi yang dirasakan bersesuaian untuk dimasakdan juga bertukar selera. Kini selera anda dapat dipenuhi, hanyadihujung jari anda..
KALENDAR MALAYSIA 2018 1.0
islam4all
KALENDAR MALAYSIA 2018 Kini anda mampu merancang aktiviti sepanjangtahun 2018 anda dengan sempurna bersama KALENDER MALAYSIA 2018.Dilengkapi dengan ; -Takwim/cuti sekolah 2018 -Tarikh gajikakitangan awam
Hadis Sahih Bukhari & Muslim 1.0
islam4all
Hadith adalah segala perkataan (sabda), perbuatan dan ketetapan danpersetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupunhukum dalam agama Islam. Hadith dijadikan sumber hukum dalam agamaIslam selainAl-Quran, Ijma dan Qiyas, dimana dalam hal ini,kedudukan hadith merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Adabanyak ulama periwayat hadith, namun yang sering dijadikanreferensi hadith-hadithnya ada tujuh ulama, Imam Bukhari, ImamMuslim, Imam Abu Daud, Imam Turmudzi, Imam Ahmad, Imam Nasa'i danImam Ibnu Majah..
Halal Dan Haram Dalam Islam 1.0
islam4all
Halal Dan Haram Dalam Islam Aplikasi ini memuatkan; 1. BAB PERTAMA.POKOK-POKOK AJARAN ISLAM TENTANG HALAL DAN HARAM 2. BAB KEDUA.MAKANAN, PAKAIAN DAN RUMAH 3. BAB KETIGA. GHARIZAH, PERNIKAHAN DANKELUARGA 4. BAB KEEMPAT. KEPERCAYAAN DAN TRADISI, MU'AMALAH,HIBURAN, KEMASYARAKATAN, ANTAR-UMAT "Pada hari ini Aku telahsempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Aku sempurnakan atas kamunikmatKu, dan Aku telah rela untukmu Islam sebagai agama."(al-Maidah: 3) Semoga kita sama-sama mendapat manfaat dari aplikasiini dan mendapat keberkatan dari allah..insyaa allah..
Kitab Al-Hikam (1dan 2) 1.0
islam4all
Kitab al-Hikam karangan Imam Tajuddin Abu Fadhli Ahmad bin Muhammadbin Abdul Karim bin Athaillah Askandary boleh dianggap sebagai bukuteks yang perlu dipelajari oleh orang-orang yang mahu mendalamiilmu tauhid/ tasauf serta berjalan pada jalan kerohanian. Dalamnyamengandungi kata-kata hikmat yang boleh dijadikan petunjuk jalanmenuju Allah s.w.t dan mencapai keredaan-Nya.
Al-Quran Kitab Samawi Terakhir 1.0
islam4all
Al-Quran Kitab Samawi Terakhir Kitab ini Mencakupi 9 Bagian: •Bagian I: KEUTAMAAN MEMBACA DAN MENGKAJI ALQUR’AN. • Bagian II:KELEBIHAN ORANG YANG MEMBACA AL-QUR’AN. • Bagian III: MENGHORMATIDAN MEMULIAKAN GOLONGAN AL-QUR’AN. • Bagian IV: PANDUAN MENGAJARDAN BELAJAR AL-QUR’AN. • Bagian V: PANDUAN MENGHAFAL AL-QUR’AN. •Bagian VI: ADAB DAN ETIKA MEMBACA AL-QUR’AN. • Bagian VII: ADABBERINTERAKSI DENGAN AL-QUR’AN. • Bagian VIII: AYAT DAN SURAH YANGDIUTAMAKAN MEMBACANYA PADA WAKTU TERTENTU. • Bagian IX: RIWAYATPENULISAN MUSHAF AL-QUR’AN.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Allah Taala berfirman, “Kami menurunkan kitab Alquran kepadamu(Muhammad) dengan sebenarnya, untuk membenarkan dan menjaga kitabyang terdahulu sebelumnya. Maka dari itu, putuskanlah hukum diantara sesama mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Janganengkau ikuti nafsu mereka yang membelokkan engkau dari kebenaranyang sudah datang padamu. Untuk masing-masing dari kamu semua Kamitetapkan aturan dan jalan.” (Q.S. Al-Maidah:48) 2. “Sesungguhnyaorang-orang yang selalu membaca kitab Allah swt dan mendirikansembahyang dan menafkahkan sebagian dari rizki yang Kamianugerahkan kepada mereka dengaan diam-diam dan terangterangan,mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. AgarAllah swt menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambahkepada mereka dari anugerah-Nya. Sesungguhnya Allah swt MahaPengampun lagi Maha Mensyukuri.” (QS Fathiir 35:29-30) 3. “Orangyang membaca Al-Qur’an sedangkan dia mahir melakukannya, kelakmendapat tempat di dalam Syurga bersama-sama dengan rasul-rasulyang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur’an,tetapi dia tidak mahir, membacanya tertegun-tegun dan nampak agakberat lidahnya (belum lancar), dia akan mendapat dua pahala.”(Riwayat Bukhari & Muslim) Semoga kita beroleh manfaat dariaplikasi ini dan barakah dari Allah..amin...
Doa Dan Zikir (Perisai Muslim) 1.0
islam4all
Doa Dan Zikir (Perisai Muslim) adalah aplikasi yang cukupbermanfaat untuk umat islam. Jadikanlah hidup seharian kita sebagaiibadah. Antara doa-doa yang tersedia; 1. Doa bangun tidur 2. Doamemakai pakaian 3. Doa memakai pakaian baru 4. Doa melihat orangmemakai pakaian baru 5. Doa menanggalkan pakaian 6. Doa masuktandas 7. Doa keluar tandas 8. Bacaan sebelum berwudhu' 9. Bacaanselepas berwudhu' 10. Doa keluar rumah 11. Doa memasuki rumah 12.Doa ke masjid 13. Doa masuk masjid 14. Doa keluar masjid 15. Bacaanketika dan selepas azan 16. Doa istiftah 17. Doa rukuk 18. Doabangun dari rukuk 19. Doa sujud 20. Doa duduk antara dua sujud 21.Doa sujud tilawah 22. Tasyahud (tahiyat) 23. Selawat keatas nabiselepas membaca tasyahud 24. Doa selepas membaca tasyahud 25. Zikirselepas solat 26. Doa solat istikharah 27. Zikir pada waktu pagidan petang 28. Bacaan sebelum dan selepas tidur 29. Doa apabilamembalikkan diri pada waktu malam ketika tidur 30. Doa apabilaterganggu dan terkejut ketika tidur atu rasa kesepian 31. Perkarayang perlu dilakukan apabila bermimpi 32. Doa qunut solat witir 33.Bacaan selepas salam solat witir 34. Doa dukacita dan sedih 35. Doaditimpa bencana 36. Doa berhadapan dengan musuh 37. Doa takutkankezaliman pemerintah 38. Doa ke atas musuh 39. Doa apabila takutkanmusuh 40. Doa bagi mereka yang was-was dalam beriman 41. Doa supayadapat membayar hutang 42. Doa menghilangkan was-was 43. Doamemudahkan urusan 44. Perkara yang perlu diucapkan dan dilakukanapabila berdosa 45. Doa mengusir syaitan 46. Doa ketika ditimpasesuatu yang tidak disukai 47. Ucapan tahniah pada mereka yangmendapat anak 48. Doa perlindungan anak-anak 49. Doa menziarahiorang sakit 50. Kelebihan ziarah orang sakit 51. Doa orang sakityang tidak sembuh (terasa putus asa) 52. Ajaran kepada orang yangnazak 53. Doa ditimpa masalah 54. Doa menutup mayat 55. Doa solatjenazah 56. Doa solat jenazah kanak2 57. Ucapan takziah 58. Doamenurunkan mayat kedalam kubur 59. Doa selepas mengebumikan mayat60. Doa ziarah kubur 61. Doa ketika angin ribut 62. Doa ketikamendengar guruh 63. Doa istisqa' (minta hujan) 64. Doa ketika hujanturun 65. Doa selepas hujan turun 66. Doa ketika hujan terlalulebat 67. Doa ketika melihat anak bulan 68. Doa berbuka puasa 69.Doa sebelum makan 70. Doa selepas makan 71. Doa tetamu untuk tuanmakanan 72. Doa tetamu untuk tuan makanan 73. Doa apabila berbukapuasa dirumah orang 74. Doa orang berpuasa apabila diajak makan 75.Ucapan orang yang berpuasa 76. Doa apabila melihat buah masak 77.Doa bersin 78. Ucapan apabila orang kafir bersin 79. Doa kepadapengantin 80. Doa pengantin untuk dirinya 81. Doa bersetubuh 82.Doa ketika marah 83. Doa melihat orang ditimpa bala 84. Bacaanberada dalam majlis 85. Doa kaffarah (pembersih) majlis 86. Doakepada mereka yang berkata; "semoga allah mengampunimu" 87. Doauntuk mereka yang berbuat kebaikan kepadamu 88. Bacaan untukberlindung dari fitnah dajjal 89. Doa kepada mereka yang berkata;'aku menyayangimu kerana allah' 90. Doa kepada mereka yangmenawarkan hartanya kepadamu 91. Doa membayar hutang 92. Doa agarterhindar dari syirik 93. Bacaan untuk orang yang berkata semogaallah memberkhatimu 94. Doa agar terhindar dari sial 95. Doa naikkenderaan 96. Doa musafir 97. Doa masuk kampung atau bandar 98. Doamasuk pasar 99. Doa apabila kenderaan tergelincir 100. Doa orangmusafir kepada orang bermukim 101. Doa orang bermukim kepadamusafir 102. membaca takbir ditempat tinggidan ber tasbih ketikaturun 103. Doa musafir ketika bermusafir waktu sahur (pagi) 104.Doa apabila berhenti disuatu tempat 105. Doa apabila pulang daribermusafir 106. Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan ataumenyusahkan Dan banyak lagi.. Semoga aplikasi inibermanfaat..insyaa allah...
Surah Yasin & Terjemahan 1.0
islam4all
Kini dengan adanya aplikasi islam digitalinisurah yasin boleh dibaca dimana-mana sahaja.Mudah digunakan. Mudah-mudahan denganaplikasi ini kita sama-sama mendapat barakahdari ALLAH swt..Insyaallah..
Pintu Rezeki 2.0
islam4all
Allah (SWT)tidak sia-siakan pengabdian diri hamba-Nya, sepertifirman-Nya dalam hadis qudsi: “Wahai anak Adam, sempatkanlah untukmenyembah-Ku maka Aku akan membuat hatimu kaya dan menutupkefakiranmu. Jika tidak melakukannya maka Aku akan penuhi tanganmudengan kesibukan dan Aku tidak menutup kefakiranmu.” (RiwayatAhmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abu Hurairah r.a.)
Panduan Solat Lengkap. 1.0
islam4all
Alhamdulillah..Syukur kepada ALLAH swt, dengan wujudnya aplikasiPanduan Solat Sempurna ini, kita sama-sama mendapat manfaatdarinya.. Ianya juga boleh digunakan secara offline.. Aplikasi inidimuatkan dengan: 1. Tatacara wudhu 2. Rukun solat 3. Sifat solatnabi 4. Tatacara solat 5. Panduan solat pesakit 6. Panduan solatsunat 7. Solat jamak qasar 8. Solat sunat tarawih 9. Panduan solatgerhana 10. Solat berjemaah 11. Wirid dan doa selepas solat 12. Doaselepas solat MP3 13. Surah2 pilihan MP3 Semoga dengan panduan inikita dapat memperkukuhkan ibadah kita dan sentiasa mendekatkan diridengan ALLAH swt..insyaallah..
Hukum Sihir & Perdukunan 1.0
islam4all
"Barang siapa yang mendatangi tukang ramal danmenanyakan sesuatu kepadanya, tidak akan diterima solatnya selama40 hari". (HR Muslim).
Keunggulan Sahsiah Rasulullah 1.0
islam4all
Nabi Muhammad SAW ialah nabi dan rasulterakhirdiutuskan kepada umat manusia hinggalah manusia yangterakhir sebelum berlakunya kiamat. Kerasulan merupakanberita yang mengemparkan dan peristwa yang agung dalamkeedaan yang sungguh luar biasa. Hari perlantikkanyasebagai rasul merupakan berita yang sungguh mengemparkanberbanding berita-berita lain. Oleh itu, sejarah manusiatelah menyaksikan kebangkitan insan bernama Muhammaddalam sebuah masyarakat yang tidak bertamadun menjadiseorang yang teristimewa dan terkenal mempin dunia. Nama‘Muhammad’ sudah cukup untuk menggambarkan bahawaBaginda adalah seorang tokoh agung. Beginda dihiasi denganpelbagai kemuliaan dan budi perketi yang luhur oleh TuhannyaYang Maha Esa. Hakikatnya, Nabi Muhammad SAW adalahseorang yang terpuji dan terhebat di sisi Allah SWT. Bagindamerupakan kekasihNya di antara sekian jenis makhluk yangwujud di permukaan bumi ini.
Kisah Sahih Dalam Al-Quran 1.0
islam4all
Kisah Sahih Dalam Al-Quran & Sunnah adalahaplikasi limu yang manaia menceritakan kisah-kisah sahih menurut al-quran dansunnah..Firman Allah,"Demikianlah Kami kisahkan kepadamu sebagiankisah umat yang telah lalu." (QS. Thaha: 99)"Itu adalah sebagian dari berita-berita negeri (yangtelah dibinasakan) yang kami ceritakan kepadamu(Muhammad), di antara negeri-negeri itu ada yangmasih kedapatan bekas-bekasnya dan ada (pula) yangtelah musnah." (QS. Huud: 100)"Dan semua kisah dari Rasul-Rasul Kami ceritakankepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kamiteguhkan hatimu." (QS. Huud: 120)"Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik."(QS. Yusuf: 3)
Doa Harian 1.0
islam4all
Doa harian merupakan aplikasi yang cukup bermanfaatkhusus buat umatislam juga sebagai panduan sehariandimana dengan doa yang dipohonkepada ALLAH swtsecara tidak langsung kita dapat mendekatkandiridengan-NYA..Semoga dengan adanya aplikasi ini,kita sama-samamendapat manfaat dan mendapatkeredhaan dari-NYA..Insyaallah..
Surah Yaasin MP3 2.0
islam4all
Aplikasi ini dilengkapi dengan: 1- Surah Yaasin MP3 2- BacaanTahlil Lengkap MP3 3- Surah yaasin dan terjemahannya 4- TahlilLengkap 5- Adab-adab membaca Surah Yaasin 6- Fadhilat surah yaasin7- Doa selepas membaca yaasin 8- Kelebihan surah yaasin didalamkehidupan 9- Al-Ma'athurat 10- Panduan Pengurusan Jenazah-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nabi SAW bersabda : ”Sesungguhnya segala sesuatu itu punya hati,dan hatinya Al Qur’an adalah YASIN, dan siapa yang membaca YASINmaka ALLAH akan mencatat baginya karena bacaannya tersebut sepertimembaca 10 x membaca Al Qur’an” (HR. At Turmudzi/2812 danAlbayhaqi/2359 dari Anas bin Malik, Ad Darimi/3479)
Tanda Hari Qiamat 1.0
islam4all
TANDA-TANDA KIAMATAsyrath as-Sa’ah (tanda-tanda Kiamat) adalahindikasi-indikasiKiamat yang mendahuluinya dan menunjukkankedekatan(waktu)nya.Sementara Kiamat (as-Sa’ah) dapat dipisahkan menjadi 3(tiga)makna,yaitu :Pertama, Kiamat Kecil (as-Sa’ah ash-Shughra) yaitukematianmanusia.Barangsiapa yang meninggal dunia maka telah terjadiKiamatpadanya,karena ia masuk ke dalam alam akhirat.Kedua, Kiamat Sedang (as-Sa’ah al-Wushtha) yaitumeninggalnyagenerasisatu abad tertentu.Ketiga, Kiamat Besar (as-Sa’ah al-Kubra) yaitudibangkitkannyamanusiadari kubur mereka untuk dihisab (al-hisab) dan dibalas(al-jaza’)amalanamalannyadi dunia.
Ruqyah Pendinding Diri MP3 2.0
islam4all
Ruqyah adalah suatu perubatan dengan cara membacakan ayat-ayat suciAl-Qur’an. Ia dilakukan oleh seorang muslim, baik untuk tujuanpenjagaan dan perlindungan diri sendiri atau orang lain, daripadapengaruh buruk, pandangan mata manusia dan jin, pengaruh sihir,gangguan kejiwaan, dan berbagai penyakit fizikal, kebatinan sertahati. Maksud ruqyah secara istilah adalah al-‘udzah (sebuahperlindungan) yang digunakan untuk melindungi orang yang terkenapenyakit dan untuk rawatan makhluk halus. Mesti kita banyak dengarcerita-cerita berkaitan dengan Jin dan sihir . Dalam masyarakatmelayu , jin ni lebih dikenali sebagai makhluk halus iaitu makhlukyang tidak dapat dilihat . Perkataan Jin berasal daripada perkataanarab iaitu Jiniy dan Genie dlm bahasa inggeris yang membawa maksudyang tersembunyi / yang tertutup , dlm islam memaksudkan jin inimakhluk yang berakal , berkehendak , sedar, mempunyai kewajipan ,berjasad halus dan hidup dibumi . Dalam sebuah hadis dari AbuTha’labah yang bermaksud : “Jin itu ada tiga jenis iaitu : Jenisyang mempunyai sayap dan terbang di udara, Jenis ular dan jengkingdan Jenis yang menetap dan berpindah-pindah. ” Sihir pula tergolongdalam kejahatan yang tercatat di dalam Al Quran, wujudnya sihir didunia ini adalah sebagai ujian dan cubaan walaupun sihir ini tidakdiredhai oleh Allah SWT dan dilarang untuk melakukannya. Maksudringkasnya ialah, “Suatu perbuatan yang dilakukan dengansyarat-syarat yang tertentu, dibawah keadaan danpersiapan-persiapan yang aneh dengan cara-cara yang misteri. “ Carauntuk mengesan dan atasi gangguan-gangguan ini antaranya ialahmenggunakan Ayat Ruqyah. Ayat Ruqyah ni ialah gabungan dariayat-ayat Al Quran yang boleh digunakan untuk mengesan jin dalambadan atau di rumah kita. Selepas mendengar ayat ini, insyaa Allahdapat menghalau jin yang berada dalam tubuh kita. Penjelasannyaadalah mudah, jin yang berada dalam tubuh kita akan bergerakmelalui saluran darah kita, ayat-ayat ruqyah syariah ini pula amatmustajab dalam menyakiti mereka dan mereka akan kucar-kacir dalamdarah kita lalu menyebabkan degupan jantung kita bertambah kencang.Bagi pesakit-pesakit sihir pula, jin dalam badan akan membuatkankita mengantuk apabila mendengar ayat-ayat Ruqyah syariah ini. Danbagi kes saka, kita akan terasa panas ditengkuk. Keistimewaan ayatini dan simptom yang akan didapati selepas mendengar:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Denyutan jantung makin kencang 2. Badan bergegar 3.Ada bendabergerak-gerak bawah kulit 4. Mengantuk/menguap 5. Batuk 6. Gelisah7. Panas di tengkuk Cara menggunakan ayat Ruqyah :------------------------------------------------------ 1. Bagikesihatan diri dan keluarga, pasangkan ayat Ruqyah di dalamrumah/premis perniagaan 3 kali sehari atau pasangkan dari malamsampai pagi. 2. Bagi pesakit gangguan jin, dilarang memasangnya didalam kereta. Kesannya akan mengakibatkan kita mengantuk danmengganggu pemanduan. 3. Bagi anak-anak yang menangis diwaktumalam, anda perlu pasangkan dengan kuat. Insya Allah jin/syaitanakan lari dari mengganggu anak-anak anda. 4. Untuk merawathisteria, sihir, saka dan lambat jodoh, sediakan 3 botol besar airmineral, buka penutupnya dan pasangkan ayat Ruqyah ini 3 kalisebelah air tadi (kira-kira 1 jam 20 minit). Air tadi dibuat minumseteguk untuk 3 kali sehari dan lakukan hari berikutnya sehinggaair tadi habis. Tiap-tiap lepas solat perlu baca ayat Kursi 3 kalidan Al Insyirah 3 kali secara istiqomah. Kemudian sebelah malamnyapula, ayat Ruqyah ini hendaklah dipasang dari malam sampai pagiselama sebulan. 5. Bagi memulihkan rumah/premis perniagaan yangbermasalah, cuma pasangkan 3 kali sehari untuk 3 hariberturut-turut. 6. Jika kita sering mengalami masalah malas danbadan terasa berat, perdengarkan ayat Ruqyah ini 3 kali sehari,insya Allah kita akan cergas dan kembali bersemangat.
Panduan&Tatacara Solat Lengkap 1.0
islam4all
Aplikasi ini adalah sebagai panduansertabimbingankepada mereka bagi mempelajari solat yang sempurna.Insyaallah, dengan adanya aplikasi seperti ini, mudahuntuk kita memperkukuhkan amal ibadat kita.
Panduan Ibadah Umat Islam 1.0
islam4all
Panduan Ibadah Islam adalah aplikasiyangmemberi panduan serta bimbingan kepada umat islamdimana ianya merangkumi dari pelbagai sudut dan aspekmengikutsyariat islam. Selain kita berguru,panduan mudah ini sedikit sebanyak dapat digunakansebagairujukan..Terdapat berbagai panduan didalamaplikasi ini seperti :--solat fardhu dan sunat-puasa-zakat-panduan bermusafir-adab-adab berwuduk-khutbah rasulullah-haji dan umrah-syafaat alquran-hadis-hadis rasulullah-sedekah-zikir-iman-dan berbagai lagi...Semoga panduan mudah dan lengkap ini dapat memberi manfaatkepadasesiapa yang membacanya..Insyaallah..
Panduan Wuduk Dan Solat 2.0
islam4all
Sebuah aplikasi sebagai bahan rujukan tentang tatacara berwuduk danjuga solat lengkap. Semoga dengan adanya aplikasi ini dapat kitasama-sama menjadikan wuduk dan solat kita lebih lebih sempurna danmendapat keberkatan dari-NYA. Insyaa allah..
Bacaan Al-Quran 30 Juzuk mp3 1.0
islam4all
- Bacaan Al-Quran 30 Juzuk mp3 (FULL VERSION) - Aplikasi inimemuatkan 30 juzuk lengkap (114 surah) dengan format mp3. - Kinialunan merdu ayat-ayat suci al-quran hanya dihujung jari anda. -Mudah digunakan (mesra pengguna). Setelah dimuat turun, aplikasiini terus boleh digunakan walaupun tanpa talian internet. -Jadikanlah ia sebagai halwa telinga anda. Semoga kita sama-samamendapat manfaat daripada aplikasi ini dan barakah dariallah..Insyaa allah. - MENDENGAR BACAAN AL QURAN dengan baik dantenang, dapat menghibur perasaan sedih, menenangkan jiwa yanggelisah dan melunakkan hati yang keras, serta mendatangkan petunjukALLAH. Itulah yang dimaksudkan dengan rahmat Allah, yang diberikankepada orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik.Demikian besar MUKJIZAT AL QURAN sebagai wahyu Ilahi, yang tidakbosan-bosan orang membaca dan mendengarkannya.. Malahan semakinsering orang membaca dan mendengarkannya, semakin terpikat hatinyakepada Al-Quran dan bila Al-Quran dibaca dengan lidah yang fasih,dengan suara yang baik dan merdu akan lebih memberi pengaruh kepadajiwa orang yang mendengarkannya dan bertambah imannya... Senaraisurah yang terkandung di dalam aplikasi ini : 1. Surah Al-Fatihahmp3 2. Surah Al-Baqarah mp3 3. Surah Ali ‘Imran mp3 4. SurahAn-Nisaa’ mp3 5. Surah Al-Maa’idah mp3 6. Surah Al-An’aam mp3 7.Surah Al-A’raaf mp3 8. Surah Al-Anfaal mp3 9. Surah At-Taubah mp310. Surah Yunus mp3 11. Surah Hud mp3 12. Surah Yusuf mp3 13. SurahAr-Ra’d mp3 14. Surah Ibrahim mp3 15. Surah Al-Hijr mp3 16. SurahAn-Nahl mp3 17. Surah Al-Israa’ mp3 18. Surah Al-Kahfi mp3 19.Surah Maryam mp3 20. Surah Taahaa mp3 21. Surah Al-Anbiyaa’ mp3 22.Surah Al-Hajj mp3 23. Surah Al-Mu’minun mp3 24. Surah An-Nuur mp325. Surah Al-Furqaan mp3 26. Surah Asy-Syu’araa mp3 27. SurahAn-Naml mp3 28. Surah Al-Qasas mp3 29. Surah Al-‘Ankabut mp3 30.Surah Ar-Rum mp3 31. Surah Luqman mp3 32. Surah As-Sajdah mp3 33.Surah Al-Ahzab mp3 34. Surah Saba’ mp3 35. Surah Faatir mp3 36.Surah Yaasin mp3 37. Surah As-Saaffa mp3 38. Surah Saad mp3 39.Surah Az-Zumar mp3 40. Surah Al-Ghafir / Al-Mu’min mp3 41. SurahFussilat mp3 42. Surah Asy-Syuraa mp3 43. Surah Az-Zukhruf mp3 44.Surah Ad-Dukhaan mp3 45. Surah Al-Jatsiyah mp3 46. Surah Al-Ahqaafmp3 47. Surah Muhammad mp3 48. Surah Al-Fath mp3 49. SurahAl-Hujurat mp3 50. Surah Qaaf mp3 51. Surah Adz-Dzariyaat mp3 52.Surah At-Tur mp3 53. Surah An-Najm mp3 54. Surah Al-Qamar mp3 55.Surah Ar-Rahman mp3 56. Surah Al-Waqi’ah mp3 57. Surah Al-Hadid mp358. Surah Al-Mujadilah mp3 59. Surah Al-Hasyr mp3 60. SurahAl-Mumtahanah mp3 61. Surah As-Saf mp3 62. Surah Al-Jumu’ah mp3 63.Surah Al-Munafiquun mp3 64. Surah At-Taghabun mp3 65. SurahAt-Talaq mp3 66. Surah At-Tahrim mp3 67. Surah Al-Mulk mp3 68.Surah Al-Qalam mp3 69. Surah Al-Haaqqah mp3 70. Surah Al-Ma’arijmp3 71. Surah Nuh mp3 72. Surah A-Jin mp3 73. Surah Al-Muzammil mp374. Surah Al-Muddathir mp3 75. Surah Al-Qiyaamah mp3 76. SurahAl-Insaan mp3 77. Surah Al-Mursalat mp3 78. Surah An-Naba’ mp3 79.Surah An-Naazi’aat mp3 80. Surah ‘Abasa mp3 81. Surah At-Takwiirmp3 82. Surah Al-Infitar mp3 83. Surah Al-Mutaffifiin mp3 84. SurahAl-Insyiqaaq mp3 85. Surah Al-Buruj mp3 86. Surah At-Taariq mp3 87.Surah Al-A’laa mp3 88. Surah Al-Ghaasyiah mp3 89. Surah Al-Fajr mp390. Surah Al-Balad mp3 91. Surah Asy-Syams mp3 92. Surah Al-Lailmp3 93. Surah Adh-Dhuha mp3 94. Surah Al-Insyirah/An-Nasyrah mp395. Surah At-Tin mp3 96. Surah Al-‘Alaq mp3 97. Surah Al-Qadr mp398. Surah Al-Baiyinah mp3 99. Surah Al-Zalzalah mp3 100. SurahAl-‘Aadiyaat mp3 101. Surah Al-Qari’ah mp3 102. Surah At-Takathurmp3 103. Surah Al-‘Asr mp3 104. Surah Al-Humazah mp3 105. SurahAl-Fiil mp3 106. Surah Quraisy mp3 107. Surah Al-Ma’un mp3 108.Surah Al-Kauthar mp3 109. Surah Al-Kafirun mp3 110. Surah An-Nasrmp3 111. Surah Al-Masad / Al-Lahab mp3 112. Surah Al-Ikhlas mp3113. Surah Al-Falaq mp3 114. Surah An-Naas mp3 Semoga kitasama-sama mendapat manfaat darinya..
Surah Al-Baqarah MP3 1.0
islam4all
Aplikasi ini mengandungi surah Al-Baqarah mp3, surahAl-Baqarah,keutamaan surah Al-Baqarah dan khasiatnya dan rahsia disebaliksurah Al-Baqarah.. 1. Sebagaimana yang diketahui bahawaal-Quranmempunyai sebanyak 30 juzuk, 114 surah dan 6236 ayat. Diantarasurah-surah di dalam al-Quran, terdapat satu surah yangpalingpanjang iaitu Surah al-Baqarah. Sebagai umat Islam, kitawajarmenyelami rahsia di sebalik setiap surah dalam al-Quranbagimenghayati isi kandungannya dengan lebih mendalam. ApatahlagiSurah al-Baqarah merupakah surah yang terpanjang di dalamal-Quran,maka setiap individu muslim hendaklah berusaha untukmenyelamirahsia di sebalik isi kandungan surah ini. 2. Surahal-Baqarahmempunyai banyak kelebihan dan keistimewaan seperti yangdinyatakanoleh beberapa hadis. Antaranya ialah hadis nabi saw yangbermaksud:‘Pelajarilah surah al-Baqarah! kerana mengamalkannyamembawakeberkatan, meninggalkannya akan mengundang penyesalandanahli-ahli sihir tidak berupaya menguasai pembaca surah ini (ataumereka sendiri tidak mampu menghafalnya )’. 3. Imam Muslimpulatelah meriwayatkan hadis nabi saw yang bermaksud:‘Bacalahal-Quran! Kerana ia akan datang pada Hari Kiamat sebagaipemberisyafaat kepada pembacanya. Bacalah dua penyeri iaitusurahal-Baqarah dan Ali Imran kerana kedua-duanya akan datang padaHariKiamat dalam bentuk dua kelompok awan atau seperti duakumpulanburung yang terbang berbaris (menaungi pembacanya ),kedua-duanyaakan berhujah membela pembacanya. Bacalah surahal-Baqarah keranamembacanya membawa keberkatan, meninggalkannyaakan mengundangpenyesalan dan ahli-ahli sihir tidak berupayamenguasai pembacasurah ini.” Semoga kita sama-sama mendapat manfaatdan keberkatandari-Nya...insyaa allah..aamiin..
Surah Al-Kahfi MP3 1.0
islam4all
Kitab suci Al-Qur’an merupakan Qalam Allah SWT yang memilikibahasabegitu tinggi dan tidak diragukan kebenarannya. Setiap ayatyangdisampai melalui malaikat Jibril terhadap Nabi MuhammadSAWmemiliki pesan mendalam dan makna yang bisa diterima olehakal.Setiap surat-surat-Nya memiliki keagungan, manfaat dankeutamaantersendiri. Salah satunya adalah surat Al Kahfi yangmemilikibanyak manfaat dan keutamaan, terlebih jika surat inidibaca padaHari Jumat. Surat Al Kahfi atau juga disebut AshabulKahf merupakansurat golongan Makkiyah atau yang diturunkan di KotaMekkah. Surahini terdiri atas 110 ayat dan bercerita tentangbeberapa orangpemuda yang tidur dalam gua bertahun-tahun lamanya.Selain ituterdapat pula beberapa buah cerita dalam surat ini yangsemuanyamengandung pelajaran-pelajaran yang amat berguna bagikehidupanmanusia. Sabda Rasulullah s.a.w.: “Sesiapa yang membacaSurahal-Kahfi pada malam Jumaat maka terpancarlah cahaya diantaranyadan Baitullah.” (Riwayat Al-Baihaqi dari Abi Saidal-Khudri)